Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Công văn của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.