Form mẫu ứng cử đề cử thành viên HĐQT độc lập

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông các form mẫu ứng cử đề cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023, cụ thể gồm:

1. Đơn đề nghị ứng cử 

2. Đơn đề cử

3. Biên bản họp nhóm đề cử

4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

5. Sơ yếu lí lịch của ứng viên

Trân trọng thông báo.