Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Nguyễn Diệp Bích Hương

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi Quý Cổ đông Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Nguyễn Diệp Bích Hương.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm