ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Ngày 25.04.2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của SEAREFICO đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đạt được sự đồng thuận rất cao của Cổ đông thông qua các Tờ trình và chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2019.

Ngoài ra, trong đại hội cũng đã bầu chọn ra Thành viên hội đồng quản trị độc lập, giải đáp thắc mắc của cổ đông và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 là 15%/ mệnh giá, tương đương hơn 46 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã chi 7% bằng tiền mặt, tương ứng gần 22 tỷ đồng, còn 8% còn lại sẽ được chi bổ sung sau.
Đồng thời, SRF cũng sẽ trích 14% vào quỹ khen thưởng CBCNV cùng trích 7% vào quỹ khen thưởng HĐQT và Ban điều hành, với tổng số tiền tương đương hơn 15 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ đông cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023. Theo đó, ông Lê Tấn Phước được bầu làm Chủ tịch HĐQT SRF nhiệm kỳ mới thay thế ông Nguyễn Hữu Thịnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hường được bầu làm Tổng Giám đốc SRF thay thế ông Lê Tấn Phước.