Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lâm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 25/01/2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.