Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Lương Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kể từ ngày 03/02/2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.