Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm