Thay đổi người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi Quý Cổ đông Thông báo về việc thay đổi người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

  • Ông Lê Tấn Phước được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hường được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023
  • Ông Nguyễn Châu Trân được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023   

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm