BCTC hợp nhất Quý 4/2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm