Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.