Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 1/2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ Quý 1/2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm Quy 1 nam 2020_Rieng me