Báo cáo tài chính riêng mẹ kiểm toán 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng mẹ kiểm toán năm 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.