Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm