Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3.2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm