Báo cáo tài chính hợp nhất Quý1/2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm