Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.