Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi đến Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm