Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm