Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2020

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.