Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.