Báo cáo KQGD của Ông Nguyễn Hữu Thịnh

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.