Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của đợt từ ngày 17/01/2017 đến 13/02/2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của đợt từ ngày 17/01/2017 đến 13/02/2018.

Vui lòng xem file đính kèm .