Báo cáo kết quả giao dịch của ông Võ Khắc Đức

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch của ông Võ Khắc Đức – Chồng bà Dương Thị Kim Thoa hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.