TT Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm