Thư xác nhận dịch vụ kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần SEAREFICO kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về việc Công ty đã ký Thư ký xác nhận dịch vụ kiểm toán năm 2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm