Thông báo về việc cung cấp thông tin để Công bố trên Thị trường Chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông,

Kính mời Quý cổ đông xem Thông báo về việc phân công cung cấp thông tin để công bố trên thị trường chứng khoán. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời sẽ giúp Searefico đảm bảo luồng thông tin gửi đến Quý cổ đông theo đúng quy định của UB Chứng khoán.

Trân trọng,

02-tb-knl-17-vv-cung-cap-thong-tin-de-cbtt-tren-ttck-16-01-17