Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần SEAREFICO kính gửi Quý Cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.