Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối 2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.