Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

Vui lòng xem file đính kèm