Thông báo KQGDCP của Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng SANYO Việt Nam

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng – Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam đã đăng ký giao dịch từ ngày 19/06/2019 – 21/06/2019.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm.