Thông báo kết quả giao dịch CP của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn đã đăng ký giao dịch từ ngày 19/06/2019 – 21/06/2019.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm.