Thông báo giao dịch của Người liên quan của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Searefico kính gửi Quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu SRF của bà Nguyễn Thị Oanh – Em vợ ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.