Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm