Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Sơn

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 19/06/2019 đến 17/07/2019.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file  đính kèm.