Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng – Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.