Thông báo GDCP của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng – Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng SANYO Việt Nam.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/06/2019 – 17/07/2019

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm