Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi Quý Cổ đông Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

Chi tiết Quý cổ đông xem file đính kèm.