Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.