Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Searefico công bố Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung thay đổi để phù hợp với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm