Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Searefico công bố Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.