Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi Quý Cổ đông danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị gồm 6 ứng viên:

1.Nguyễn Hữu Thịnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2.Lê Tấn Phước  (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3.Ryota Fukuta (Sơ yếu lý lịch đính kèm

4.Koji Sakate (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

5.Lee Men Leng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

6.Nishi Masayuki (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Danh sách Kiểm soát viên gồm 3 ứng viên:

1.Nguyễn Châu Trân (Sơ yêu lý lịch đính kèm)

2.Bùi Văn Quyết (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3.Dương Thị Kim Thoa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)