Quy chế Quản trị SEAREFICO ngày 30/03/2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm tài chính 2017 số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.