CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm