Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2017

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông thông tin về Nghị quyết HĐQT số 09/NQ/HDQT/17 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm