Nghị quyết HĐQT vv Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần SEAREFICO kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.