Nghị quyết HĐQT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.