Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017

Kính gửi Quý cổ đông,

Mời Quý cổ đông theo dõi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 theo tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Xem tài liệu: Nghi quyet DHDCD nam tai chinh 2017