Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Công ty Cổ phần SEAREFICO công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.