Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Lâm.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.