Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gởi Quý Cổ đông Đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thế Hưng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm